Kjøpsbetingelser

AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

PARTENE

Selger er Gulvhandelen.no AS (Org.nr: 922 078 629)
Adresse: Borgeskogen 30, 3160 Stokke,
Telefon: 33 31 22 22
Epost: post@gulvhandelen.no

..og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

BETALINGEN

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
Gulvhandelen inngår ikke avtaler med personer som ikke er myndige (18 år).

SVEA Bank

Vi bruker Svea Bank som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Svea når siden med kassen er lastet opp, for at Svea skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Svea sine retningslinjer for personvern.

Betalingsmetoder symboler

 

ORDREBEKREFTELSE

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig

 

LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Selger vil informere kjøper dersom varen har lengre leveringstid hvor kjøper kan velge å vente eller heve kjøpet.

 

UAVHENTET SENDING

Varer som forblir uavhentet (Hvor transportør ikke får kontakt med mottaker av sendingen) og går automatisk i retur, er ikke å regne som en aktiv returhåndtering. Kommer sendingen i retur som uavhentet pakke/sending vil gebyr bli belastet i henhold til gjeldende satser. Dette er pr dd. 480,- Gebyret kommer i tillegg til kostnaden for returfrakten.

 

RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

LEVERINGSFORSINKELSER

Ved forsinkelser informeres du om mulig alltid om dette. Anledninger til forsinkelser kan være: produktet har nylig gått tomt på lager, produktet er nylig utgått, vær og vind, problemer i produksjonen eller lignende som er utenfor vår kontroll. Dersom varen ikke er sendt fra leverandør har du som kunde rett til å, uten kostnad, heve kjøpet. OBS! Dette gjelder ikke produkter som ikke er lagerførte og som produseres på kundens bestilling.
 
Gulvhandelen.no kompenserer ikke for leveringsforsinkelser. Vi anbefaler at du ikke bestiller håndverkere før du har kontrollert at du har mottatt alle bestilte produkter og at ingen skader har oppstått under leveringen.

  

ANGRERETT

Når du har kjøpt en vare hos Gulvhandelen har du de samme rettigheter som om du hadde kjøpt varene i en hvilken som helst annen butikk.
Men du har i tillegg en angrefrist på 14 dager fra du mottar varene. Angrefristen gjelder ikke for tilvirkede varer som f.eks kundetilpasset parkett.
Varene som skal returneres må også være uåpnet i originalemballasje, uten skader og samme mengde som du mottok.
Det er viktig at gulvpakker ikke er åpnet da forpakningen har en viktig funksjon for klimatisering og formstabilitet.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • - Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • - Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • - Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Fraktomkostninger vedrørende retur av ditt kjøp må du fullt og helt dekke selv om du benytter angrefristen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angreretten § 25). Merk at angreretten gjelder kun for privat forbruker og ikke bedriftskunder.

 

RETURHÅNDTERING

Retur til Gulvhandelen skal alltid gjøres på følgende måte: Send mail til kundeservice@gulvhandelen.no og gi beskjed at du ønsker å returnere varer. Du vil motta en «Returbekreftelse» på mail som bekrefter at kjøpet/varen er innenfor kriteriene for retur/angrerett, skriv ut denne bekreftelsen og legg den sammen med varene som skal returneres. Du betaler da for returfrakt. Når vi har mottatt og behandlet returen/angreretten din, vil ditt tilgodehavende (dine penger/reservasjon på kort) bli oversendt/frigitt din konto. Normalt tar dette 3-4 dager etter at vi har registrert varen hos oss.

Send varene snarest mulig etter at du har mottatt bekreftelsen, betal returfrakt og returner varene til oss med vedlagt «Returbekreftelse».

 

MANGEL VED VAREN

De produktene som har garantier utover reklamasjonsreglene i forbrukerkjøpsloven vil ha informasjon om dette sammen med produktbeskrivelsene på hvert enkelt produkt. Garantiene gjelder i Norge.

Ta alltid vare på fakturaen, da den vil fungere som garantibevis. Om du har betalt på annet vis må du ta vare på kvitteringen som du får via epost i forbindelse med at varen leveres, da den fungerer som garantibevis i disse tilfeller. 

REKLAMASJON

Alle produkter hos Gulvhandelen.no er omfattet av reklamasjonsreglene i forbrukerkjøpsloven. 

For å reklamere, vennligst kontakt vår kundeservice på e-post: kundeservice@gulvhandelen.no. Husk å legge ved en beskrivelse av skaden samt bilder og eventuelt film. 

Reklamasjon bør skje hurtigst mulig og uten opphold men må senest skje 2 år etter at du som kunde fikk varen i din fysiske besittelse. Dersom varen eller deler av denne ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre er fristen 5 år. Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

For at det skal foreligge en mangel, må feilen kunne føres tilbake til kjøpstidspunktet. Dette betyr at feilen ikke må skyldes for eksempel alminnelig slitasje eller feilbruk. Etter 6 måneder må kunden bevise at feilen skyldes en mangel ved varen, og ikke ytre påvirkning.

Om du som kunde oppdager kvalitetsfeil på leverte varer ber vi deg kontakte kundeservice så vi kan rette til feilen. Vi ber deg også om å ta bilde av skaden. 
Skulle du få levert feil varer er det viktig at disse ikke monteres eller tas i bruk.

Montering / produkter tatt i bruk anses som godkjent. Dette gjelder ikke ved omstendigheter som gjør at det først ved montering er mulig å se at det er feil vare som er levert. 

Ved en innmeldt reklamasjon/garantisak hvor ingen feil kan konstateres vil du debiteres for de kostnader som eventuelt har oppstått. Dette gjelder spesielt i de tilfeller hvor du selv har forårsaket skaden som f.eks. ved feilmontering eller feilhåndtering.

Har du fått avslag på din reklamasjon og er uenig i dette anbefaler vi at du tar kontakt med Forbrukertilsynet på telefon: 23 400 600 eller e-post: post@forbrukertilsynet.no 

Ved eventuelle tvister skal disse avgjøres av norsk domstol etter norsk lov. Gulvhandelen følger avgjørelsene i Forbrukerklageutvalget ved en eventuell tvist. 

Skulle bruksanvisning/FDV mangle  du kontakte Gulvhandelen.no, så sender vi den til deg på mail. Kontakt oss på epost: kundeservice@gulvhandelen.no eller ring 33 31 22 22.

Produkt av ekte trevirke -uansett slag –  påvirkes av miljø og vil til enhver tid tilpasse seg det aktuelle klimaet. Reparasjoner og skader som er forårsaket av feil bruk eller avvik ift bruksanvisning/FDV vil ikke erstattes og må fullt og helt dekkes av kjøper.

Det er viktig å merke seg at alle gulvbord må inspiseres for feil/mangler før det installeres. Er gulvbordet installert med synlige feil/mangler er det også godkjent og kan ikke reklameres på. Oppdager man feil eller mangler på et gulv må leggingen opphøre og meldes snarest.

FORCE MAJEURE

Er Gulvhandelen.no AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gulvhandelen.no AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons-tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

SELGERS RETTIGHETER VED KJØPERS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkter over. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 000 500 eller www.forbrukerradet.no.